Potrzebujesz porady?
+48 459 413 059

Panel klienta

ZUS dla Przedsiębiorców

Niższy ZUS dla Przedsiębiorców w 2022 roku.

Właściciele firm którym skończyła się możliwość opłacania składek na zasadach preferencyjnych nie muszą opłacać „dużego ZUS”. Przedsiębiorcy którzy nie osiągają średnie przychody mogą skorzystać z ulgi i opłacać składki społeczne na zasadach „małego ZUS plus”. Podstawa wymiaru od której są naliczane jest uzależniona od dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych w 2021 r.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby móc skorzystać z ulgi?

 • W 2021 roku prowadzona działalność gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG przez minimum 60 dni;
 • Przychód uzyskany z działalności gospodarczej w 2021 roku nie może przekraczać 120 000 zł;
 • Złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS do 31 stycznia.

Jak długo trwa ulga?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Nawet jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca polegał ubezpieczeniom tylko jeden dzień liczy się on jako pełny miesiąc.

Kto nie może skorzystać z ulgi?

W przypadku gdy choćby jeden z poniższych podpunktów dotyczy przedsiębiorcy nie będzie miał on możliwości zgłoszenia się do „małego ZUS plus”:

 • w 2021 działalność prowadzona krócej niż 60 dni;
 • rozliczanie się w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnienie ze sprzedaży od podatku VAT;
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);
 • wykonywanie w działalności gospodarczej dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego co na podstawie umowy o pracę w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym;
 • spełnianie warunków do opłacania „preferencyjnych składek”.

 

 

W jakiej wysokości opłacane są składki „mały ZUS plus”?

Aby ustalić wysokość składek społecznych należy najpierw ustalić uzyskany dochód w poprzednim roku.

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • rozliczających się na zasadach ogólnych (podatek według skali albo podatek liniowy) to wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • rozliczających się w formie karty podatkowej, roczny dochód z działalności gospodarczej ustala się mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej którym jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku przez współczynnik 0,5;
 • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, roczny dochód z działalności gospodarczej ustala się mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przez współczynnik 0,5.

Otrzymany wynik obliczeń należy zaokrąglić do pełnych groszy w dół lub w górę.

Kolejnym krokiem jest ustalenie przeciętnego miesięcznego dochodu za ubiegły rok. Oznacza to, że roczny dochód należy podzielić przez ilość dni prowadzonej działalności w poprzednim roku i pomnożyć przez 30.

Ostatnim krokiem jest ustalenie podstawy wymiaru składek. Przeciętny dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5 i zaokrąglić. Otrzymany wynik należy porównać z do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Składka zdrowotna przy małym ZUS plus

Od 1 stycznia 2022 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie liczona od podstawy ustalanej w zależności od formy opodatkowania stosowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Opłacana jest w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu był pobierany zasiłek.

Pomożemy Ci założyć i prowadzić Twoją firmę!

Zostaw nam kontakt. Oddzwonimy.

Skontaktuj się z nami od razu.